Jezus zegt: “Kom tot Mij, gij allen, die uitgeput zijt en onder lasten gebukt gaat. Ik zal u rust en verlichting schenken. Neem mijn juk op uw schouders en leer van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Zo zult gij rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” (Matteüs 11, 28-30)

Ziekenzalving

De ziekenzalving is een sacrament dat door een priester wordt toegediend aan een zieke of bejaarde, zonder dat er onmiddellijk stervensgevaar is.
Bij het vieren van dit sacrament leest de priester een stukje voor uit de Bijbel. Aansluitend legt hij de handen op en zalft met olie. Wanneer ook iemand van de aanwezigen de hand op de schouder van de zieke legt, is dit een mooi gebaar. Het Onze Vader wordt gebeden. De communie kan worden uitgereikt.
Men ontvangt de ziekenzalving niet noodzakelijk in de laatste levensdagen of -uren, maar beter als men nog een weg dient te gaan. Het is een sacrament voor zwaar zieke of verzwakte oudere mensen. Idealiter viert men de ziekenzalving in de kerk tijdens de eucharistieviering op zondag. Een zieke kan Gods aanwezigheid immers ook ervaren in de gelovige gemeenschap rondom zich.
Eveneens kan men de ziekenzalving thuis ontvangen, in het woonzorgcentrum of op een bedevaartplaats als Meersel-Dreef of Lourdes. In de verschillende woonzorgcentra is er één keer per jaar een gezamenlijke viering met ziekenzalving in de paastijd of rond de Dag van de chronisch zieken (tweede zondag van oktober)

Voor de toediening van de ziekenzalving kan je in de pastorale eenheid beroep doen op één van de priesters:

  • Bart Rombouts 0497 43 27 94
  • Kenny Brack 0478 41 30 62
  • Fons Soontjens 0471 37 96 53
  • Jan Simons 03 297 73 02

Ziekenzegening

Een ziekenzegening gebeurt door een priester, een diaken, een pastoraal werkende of een gebedsvoorganger. De zieke of stervende wordt niet gezalfd met olie, maar er is wel een handoplegging. Er klinkt een Bijbelwoord en het Onze Vader wordt gebeden. De zieke kan samen met de familieleden de communie ontvangen.

Afscheidsgebed

Het is een gebed dat met de familie wordt gebeden als iemand overleden is. Ook dan is samen bidden zinvol.
Het schenkt kracht, hoop en vertrouwen.

Zelf bidden
Misschien kan er niet onmiddellijk een pastor of gebedsvoorganger komen wanneer u ziek bent of afscheid neemt van het leven.

Om je hier bij te helpen is in de pastorale eenheid een folder beschikbaar. Je kan die hier bekijken of downloaden: