Coronamaatregelen

Jammer genoeg zullen we ons dit jaar aan vele regels moeten houden. We proberen deze pagina telkens wanneer er iets veranderd zo snel mogelijk up te daten maar zijn hiervoor ook afhankelijk van enerzijds het bisdom en anderzijds de Ambrassade. Wanneer hier aanpassingen gebeuren zullen we deze duidelijk aanduiden met een datum erbij.

AANPASSINGEN MAATREGELEN
22 MAART 2021

Diocesane richtlijnen voor catechesebijeenkomsten (versie 22 maart 2021)

Het Ministerieel Besluit (MB) van 21 maart 2021 bevestigt de nieuwe maatregelen die het Overlegcomité op vrijdag 19 maart 2021 nam betreffende de buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren. Deze nieuwe maatregelen zijn van kracht vanaf maandag 22 maart 2021. De sterke aanbeveling aan ouders om hun kinderen slechts 1 buitenschoolse activiteit te laten doen, blijft nog steeds van kracht. Zodra  hierover mogelijke versoepelingen zouden worden aangekondigd, brengen we u zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Wat betekent het MB van 21 maart 2021 voor de diocesane richtlijnen voor catechesebijeenkomsten die gelden van 22 maart tot 30 april 2021 (zie artikel 2 van het Ministerieel Besluit van 21 maart 2021)?

Algemeen geldt:

 • Het MB raadt ouders nog steeds sterk aan om hun kinderen slechts 1 buitenschoolse activiteit te laten doen. Ook catechese-activiteiten gelden als buitenschoolse activiteit. De keuze van ouders en kind moet hierbij gerespecteerd worden. Indien hierover versoepelingen aangekondigd worden, brengen we u op de hoogte.
  • Indien het kind een andere activiteit dan de catechese-activiteiten kiest als enige buitenschoolse activiteit, dan kan het kind toch op weg blijven gaan naar het ontvangen van de eerste communie of het vormsel.
   • Het contact en geloofsgesprek met en tussen geloofsgemeenschap, ouders, grootouders, peter en meter gebeurt dan digitaal.
   • Gezinnen worden aangemoedigd om – na een voorbereiding thuis en met een nawerking achteraf – apart een bezoek te brengen aan een open kerk of een eredienst met maximaal 15 personen bij te wonen in hun geloofsgemeenschap.
   • Bisdom Antwerpen biedt heel wat inspiratie zoals bijvoorbeeld ‘Welkom in de mis (familie-editie)’, ‘Vieringen die je doen groeien’ en ‘Ga je mee op weg in geloof?’.
 • De overheid maakte aanvankelijk een onderscheid tussen de maatregelen voor kinderen onder de twaalf jaar en  die voor de rest van de bevolking. We hebben vastgesteld dat het Ministerieel Besluit van 1 november 2020 deze grens verlegd heeft. De minder strenge regels gelden voor kinderen tot en met twaalf jaar. De twaalfjarigen horen daar nog bij. Voor onze vormselwerkingen maakt dat natuurlijk een wezenlijk verschil. Het betekent dat wij geen aparte maatregelen moeten naleven voor de 12-jarigen.
 • Het is evident dat in alle omstandigheden de veiligheid primeert. Daarom:
  • Bij elke reële samenkomst gebeurt een aanwezigheidsregistratie. De aanwezigheidslijst wordt door de organisator van de activiteit minimaal één maand bewaard. Als een kind of jongere na de activiteit positief test op corona, kan de organiserende instantie gecontacteerd worden om deze gegevens te delen.
  • Organiseer activiteiten buiten of, wanneer dit niet mogelijk is voor kinderen tot en met 12 jaar, ga op zoek naar grote, goed verluchte lokalen. (niet “ten huize van…”, dus geen gezinscatechese).
 • Ingroeivieringen zijn NIET mogelijk!
 • Het blijft ook erg belangrijk om na te gaan welke richtlijnen de lokale overheid oplegt. Het gemeentebestuur kan strengere regels hanteren dan de federale overheid. Daarom: wie initiatieven organiseert, neemt best vooraf contact op met een plaatselijke mandataris.

Voor alle kinderen tot en met 12 jaar geldt: 

 • Sterke aanbeveling om zich te beperken tot maximaal 1 buitenschoolse activiteit per week.
 • Werken met maximaal 10 kinderen (exclusief begeleiding).
 • Alle activiteiten gaan in de mate van het mogelijke buiten door, op eigen terrein (niet “ten huize van…”, dus geen gezinscatechese).
 • Activiteiten met hoge intensiteit (sport en spel) gaan sowieso buiten door.
 • De kinderen hoeven geen mondneus-masker te dragen.
 • De kinderen moeten afstand houden bij contact met volwassenen, maar niet bij onderling contact.
 • De catechisten houden te allen tijde voldoende afstand van elkaar.
 • De catechisten dragen altijd een mondneus-masker.
 • De aanwezigheid van ouders in de lokalen wordt vermeden. Het eventuele brengen en ophalen van de kinderen door de ouders wordt zo veel mogelijk gespreid. Werken met kiss & ride-zones kan hiertoe bijdragen.
 • Tot verdere communicatie blijft overnachting verboden.

Voor kinderen vanaf 13 jaar geldt:

 • Sterke aanbeveling om zich te beperken tot maximaal 1 buitenschoolse activiteit per week.
 • Werken buiten met maximaal 10 kinderen (exclusief begeleiding).
 • Enkel buitenactiviteiten; indien dat niet mogelijk is = geen activiteit.
 • De kinderen dragen een mond-neusmasker.
 • De kinderen en catechisten houden zoveel mogelijk afstand bij alle contacten.
 • De catechisten dragen in deze groepen altijd een mond-neusmasker.
 • Net als de +12-jarigen worden ook de ouders niet toegelaten in/tot de lokalen. Het eventuele brengen en ophalen van de kinderen door de ouders wordt zo veel mogelijk gespreid. Werken met kiss & ride-zones kan hiertoe bijdragen.
 • Tot verdere communicatie blijft overnachting verboden.

 Praktisch:

 • Vraag aan de ouders dat de kinderen/jongeren zoveel mogelijk hun eigen materiaal meebrengen, dit om uitwisseling van bv. potloden en pennen te vermijden.
 • Zorg dat de kinderen/jongeren ook hun eigen snack (een stuk fruit, koek,…) meebrengen.
  • Indien je toch kiest om zelf een snack te voorzien, mag dit geen huisbereid voedsel zijn. Een stuk fruit of individueel verpakte koek genieten hier de voorkeur.
 • Handhygiëne blijft uitermate belangrijk: de handen extra wassen, hoesten of niezen in de ellenboog of in een papieren zakdoek,…

Algemene regels

Code groen

Er is een vaccin of groepsimmuniteit, alles kan terug zoals voordien en zonder beperkingen.

Algemeen geldende regels vanaf code geel
 • Wie mag deelnemen?
  • Wie ziek is kan niet deelnemen (covid-symptomen of andere ziektesymptomen).
  • Wie tot een risicogroep behoort, heeft toestemming nodig van ouders en/of huisarts om te mogen deelnemen.
 • Contactlogboek bijhouden.
  • Aanwezigheidslijst: overzicht van de deelnemers van de bubbel.
  • Overzicht van contacten met personen van buiten de bubbel en welke voorzorgsmaatregelen hierbij genomen worden.
  • Als je met meerdere bubbels op dezelfde locatie werkt, zorg dan voor een duidelijk overzicht van de maatregelen die je nam om het contact tussen de bubbels te mijden.
  • Medische fiches met de toestemmingen tot deelname voor risicogroepen.
 • Hoe organiseer je activiteiten?
  • Bij voorkeur organiseer je de activiteiten buiten.
  • Externen worden zoveel mogelijk vermeden. Denk goed na over breng- en afhaalmomenten met ouders.
  • Werk zo veel mogelijk met inschrijvingen per activiteit vooraf.
  • Communiceer duidelijk (zie puntje communicatie)
  • Als je de groep moet opdelen in verschillende bubbels, denk dan ook over welke gevolgen dit heeft voor de voorbereidingen: inschrijvingen, opbouw, sanitair…
  • Binnen één bubbel kan je kleinere groepen samenstellen die aparte en gezamenlijke activiteiten organiseren.
  • Denk op voorhand goed na over de haalbaarheid en meerwaarde van de activiteit die je organiseert.
  • Alle maatregelen gelden ook voor de begeleiding, ook voor en na de activiteit.
 • Hoe zit dat met hygiëne?
  • Persoonlijke hygiëne is zeer belangrijk. Denk hierbij aan handhygiëne, hoesten in de ellenboog, eenmalig gebruik van zakdoeken en weggooien ervan, gebruik van mondmaskers en handschoenen. Zorg voor voldoende desinfecterend handgel.
  • Infrastructuur: let er op dat contactoppervlakken regelmatig gereinigd worden.
  • Zorg voor voldoende ventilatie
  • Materiaal mag binnen een bubbel door verschillende deelnemers gebruikt worden (niet door begeleiding!). Indien materiaal toch moet uitgewisseld worden tussen verschillende bubbels, dan moeten de contactoppervlakken ontsmet worden.
 • Wat als iemand ziek wordt tijdens de activiteit?
  • Laat zieke deelnemers of begeleiders altijd de activiteit verlaten.
  • Als blijkt dat een deelnemer/begeleider een test nodig heeft, vraag hem dan om je organisatie op de hoogte te houden van het testresultaat. Indien deze test positief blijkt, is het belangrijk dat de ouders de huisarts vragen wat de procedure is die voor de groep van toepassing is. Communiceer aan de ouders wat gevraagd wordt en vraag hen sowieso alert te zijn voor symptomen.
 • Duidelijke communicatie.
  • Voor de activiteit:
   • Welke maatregelen van toepassing zijn: organisatorisch, hygiënisch,…Wat de deelname-voorwaarden zijn.
   • Hoe de bubbels zijn ingedeeld en hoe dit praktisch verloopt op het terrein.
   • Hoe men zich als ‘externe’; ouder, buren, catering, poetshulp… verhoudt t.a.v. de activiteit.
   • Hoe de activiteit georganiseerd wordt.
   • Wat je van de deelnemer verwacht.
   • Wat ze moeten doen in geval van ziekte na de activiteit.
  • Tijdens de activiteit:
   • Handhygiëne komt op de eerste plaats: handen regelmatig laten wassen of ontsmetten.
   • Maak zichtbaar wat de maatregelen zijn (bv met pictogrammen).
  • Na de activiteit:
   • Sterk aangeraden om de ouders nogmaals op de hoogte te brengen van het belang van communicatie indien iemand ziek wordt.
Belangrijk voor de catechisten
 • Er is te allen tijde ontsmettingsmateriaal aanwezig. Bij het aankomen ontsmet/wast iedereen zijn handen.
 • Zorg voor een goed uitgeruste EHBO-koffer met voldoende ontsmettend materiaal in en extra mondmaskers voor als er kapot gaan of ze vergeten worden.
 • Het is verboden om catechese in eigen huis te geven.
 • Zorg dat de kinderen hun eigen snack meebrengen. Als je dit zelf voorziet, gelden er andere en strengere regels die voor onaangenaamheid kunnen zorgen bij de begeleiders.
In geval van besmetting in de groep

Volg de procedure die de huisarts van de besmette persoon doorgeeft.
Ga in geen geval op eigen houtje allerlei dingen regelen en mensen verwittigen.

Extra geldende regels per kleurcode voor -13-jarigen

(geboren in 2008 of later, opdeling geldig tot 31/12/2020)
Hieronder kan je de regels terugvinden per kleurcode en tevens een invulversie van het contactlogboek.